Tukitoimet

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä OHR 2019-2020

14.8.2019 Asialista Muistio
2.10.2019 Asialista Muistio
19.11.2019 Asialista Muistio
22.1.2020 Asialista Muistio
1.4.2020 Asialista Muistio
6.5.2020 Asialista Muistio

Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä YOHR 2018-2019

21.8.2018 Asialista Muistio
2.10.2018 Asialista Muistio
29.10.2018 Asialista Muistio
20.11.2018 Asialista Muistio
6.3.2019 Asialista Muistio
15.5.2019 Asialista Muistio

 

Lukion toiminnan tarkastelu 2.10.2018 ryhmätyöskentelyn tuloksena. (Kuumailmapallomalli)

 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Opiskelijoille annettava tuki koostuu kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä, opinto-ohjauksesta, terveys- ja sosiaalipalveluista sekä tukiopetuksesta.

Pyrimme tiedottamaan opiskelijoille ja heidän huoltajilleen oppilaitoksemme toiminnasta   mahdollisimman laaja-alaisesti, kuten heti syksystä jokaiselle jaettavalla syystiedotteella,  josta  käy  ilmi  lähes  kaikki  lukuvuoden  varrella  tarvittavat  tiedot.  Myös koulumme sähköinen tiedotus kotisivujen ja Wilman avulla pidetään ajan tasalla. 

Vanhempainillat  järjestämme luokkatasoittain, jolloin illalle on kulloistakin  luokkatasoa  koskeva  teema,  kuten  esim.  ylioppilastutkinnon hajautus.  Tämän  lisäksi  vanhempainilloissa  on  terveydenhuoltohenkilöstöä  kertomassa  lukiolaisten  terveydenhuollon    kuulumiset   sekä    pyrimme    kertomaan    myös    tehokkaasta   lukio-opiskelusta. Vanhempainilloissa   olemme mahdollistaneet myös huoltajille mahdollisuuden tavata opettajia ja ryhmänohjaajia ryhmässä sekä kahdenkeskisesti. 

Jokaisen  jakson  jälkeen  jaamme  opiskelijoille  kurssitodistukset,  joista  huoltajat  saavat  tietoja  opiskelijan  lukio-opintojen etenemisestä. Ryhmänohjaajat  pyrkivät  ottamaan suoraan yhteyttä huoltajiin, jos opinnoissa ilmenee ongelmia. Pyrimme tiedottamisessa käyttämään  tehokkaasti  uutta  mobiilitekniikkaa  sekä  oppimispesän  monipuolista laitteistoa. 

Ohjauksen järjestäminen 

Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena,  henkilökohtaisena  ja  pienryhmäohjauksena.  Ohjauksen tehtävänä on edistää koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. 

Lukion  ohjaustoimintaan  tulee  kaikkien  koulun  opettaja-  ja  ohjaushenkilöstöön  kuuluvien  osallistua.  Opinto-ohjaajalla  on  oltava päävastuu  opinto-ohjauksen  käytännön järjestämisestä  sekä  ohjauksen  kokonaisuuden  suunnittelusta  ja  toteutuksesta.  Opettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan. Opiskelijaa  tulee  ohjata  suunnittelemaan  oma  henkilökohtainen  opiskelusuunnitelmansa  ja seuraamaan sen toteutumista. Opiskelijan tulee saada opinto-ohjausta opiskelun tueksi ja valintojen tekemiseksi siten, että hän pystyy suunnittelemaan lukio-opintojensa sisällön ja rakenteen omien voimavarojensa mukaisesti. 

Opiskelijahuolto 

Opiskelijahuolto  on  opiskelijoiden  fyysisestä,  psyykkisestä  ja  sosiaalisesta  hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö  sekä  ehkäistä  syrjäytymistä.   Opiskelijahuolto  on  opiskeluympäristön  hyvinvoinnin edistämistä  sekä  oppimisvaikeuksien  ja  muiden  ongelmien  varhaista  tunnistamista  ja  niihin  puuttumista.  Opiskelijoiden  osallisuutta oman  työyhteisönsä  hyvinvoinnin edistämisessä tulee tukea. Vastuu opiskelijahuollosta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville. 

Opiskelun erityinen tuki 

Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat,  jotka  ovat  tilapäisesti  jääneet  jälkeen  opinnoissaan  tai  joiden  opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea.  Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi. 

Erityistä   tukea   tarvitsevien   opiskelijoiden   opiskelu   voidaan   lukiolain   (629/1998) 13 §:n  (muutettu  lailla  478/2003)  mukaan järjestää  osittain  toisin kuin  lukiolaissa  ja -asetuksessa  ja  lukion  opetussuunnitelmassa  määrätään.  Jos  opiskelija  vapautetaan jonkin oppiaineen  opiskelusta,  hänen  tulee  valita  sen  tilalle  muita  opintoja  niin,  että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy. Lukiolain  13 §:ssä  tarkoitetut  oppimistilanteet  ja  kokeet  tulee järjestää  siten,  että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Opiskelijalle voidaan laatia suunnitelma, johon kirjataan, miten yksilölliset toimenpiteet voidaan toteuttaa. Jos opiskelijan kielenkehityksen häiriö tulee ilmi vasta lukiossa, tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen tulee aloittaa välittömästi.