Lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut 1.8.2021

Sivistysjohtaja 2.6.2021 §34

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatusmaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. Laissa on säädökset myös käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävästä maksusta, maksun määräämisestä sekä maksun perimisestä poissaolon ajalta.
Maksun viivästymisestä johtuvasta viivästyskorosta säädetään korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa.

Maksu määrätään toimintavuodeksi kerrallaan kuukausimaksuna ja se on voimassa toistaiseksi. Maksua tarkistetaan toimintavuoden aikana jos maksuperusteet muuttuvat.
Maksua alentavana tekijänä otetaan huomioon perusopetuslain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus.
Kuukausimaksu peritään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. -31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä on, että kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toiminta-vuoden elokuussa.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, yhteenlaskettujen bruttotulojen ja palveluntarpeen mukaan seuraavasti:

Perheen koko Tuloraja €/kk Maksu-prosentti Alimman maksun bruttotuloraja €/kk Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk
2 2798 10,7 3050 5485
3 3610 10,7 3862 6297
4 4099 10,7 4351 6786
5 4588 10,7 4840 7275
6 5075 10,7 5327 7762

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräytymisen perusteena olevaa tulorajaa 189 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatusmaksun laskukaava
(perheen yhteenlasketut bruttotulot/kk – perheen koon mukainen tuloraja) x maksuprosentti

Korkein perittävä maksu on nuorimmasta lapsesta 288 €/kk.
Jos tulojen mukaan määräytyvä maksu lasta kohden on vähemmän kuin 27 €/kk, maksua ei peritä.

Sisarusalennus
Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on 40 prosenttia nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Perheen koko
Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
Kun lapsi täyttää 18 vuotta, tarkistetaan päivähoitomaksu seuraavan kuukauden alusta lukien.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka.
Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, määrätään maksu erikseen molemmissa kunnissa.

Palvelun tarve
Lapselle määritellään ensin joko korkein tai perheen tuloihin ja kokoon perustuva kuukausimaksu. Tämän jälkeen lapsen lopullinen varhaiskasvatusmaksu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:

Varatut keskimääräiset tunnit kuukaudessa Maksu % kokoaikaisesta maksusta
enintään 65 tuntia 50 %
66 – 85 60 %
86 – 107 70 %
108 – 130 80 %
131 – 150 90 %
151 – 100 %

Varhaiskasvatukseen varatusta tuntien määrästä vanhemmat tai muut huoltajat ilmoittavat kirjallisesti vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Perustellusta syystä, kuten opiskelun, työllistymisen tai varhaiskasva-tusoikeuden muuttuessa, varhaiskasvatusmaksua voidaan tarkistaa muulloinkin.

Kuukauden tuntimäärää laskettaessa käytetään seuraavaa laskukaavaa:

 • Hoidontarve säännöllistä -> yhden viikon hoidontarve x 52 vkoa : 12 kk
 • Hoidontarve epäsäännöllistä -> lasketaan keskimääräinen hoidontarve/vko 3 tai 6 viikon ajalta x 52 vkoa :12 kk

Mikäli varattu tuntimäärä ylittyy kahden peräkkäisen kuukauden ajalla, lapsen tuntiperusteista varhaiskas-vatusmaksua voidaan tarkistaa yksipuolisesti kunnan toimesta, ja huoltajat siirtyvät maksamaan käytettyjen tuntien mukaista korkeampaa hoitomaksua. Maksumuutos on voimassa vähintään 3 kuukautta. Jos huoltajat haluavat kolmen kuukauden jälkeen palata alempaan maksuluokkaan, tulee heidän tehdä uusi ilmoi-tus hoidontarpeesta.
Muutoksia tuntimääriin ei tehdä kesken kalenterikuukauden.

Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan lapsen kuukausimaksu
Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta maksu peritään samojen prosenttien mukaan. Esioppilaan varhaiskasvatusmaksu voi kuitenkin olla enintään 80% kokoaikaisesta maksusta.

Koululaiset
Varhaiskasvatuspalvelua käyttävän koululaisen varhaiskasvatusmaksu määräytyy varattujen tuntien perusteella.

Esioppilaan ja koululaisen osalta tilapäinen kokoaikainen hoito syys- ja hiihtolomien tai joululoman aikana ei aiheuta muutosta varhaiskasvatusmaksuun.
Kesäajan maksu määräytyy normaalin varhaiskasvatusmaksun mukaan.
Mikäli esioppilas tai koululainen tarvitsee tilapäistä varhaiskasvatuspaikkaa koulujen loma-aikoina, eikä hänellä muuten ole varhaiskasvatukseen tarvetta, peritään maksu tilapäisen varhaiskasvatusmaksun mukaan.

Vuorohoito
Vuorohoidossa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksu määräytyy ylläolevien hoitoaikarajojen ja maksuprosenttien mukaan. Vuorohoidossa olevan lapsen hoidontarvetta arvioitaessa tarve lasketaan kolmen tai kuuden viikon keskimääräisen hoidontarpeen perusteella. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, se arvioidaan, ja tarvittaessa tarkistetaan vastaamaan perheen tarvetta.

Tilapäinen varhaiskasvatus / asioimishoito
Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatusta, joka ei jatku kuukausittain, eikä lapsella ole sijoituspäätöstä varhaiskasvatukseen.
Perhe voi käyttää tilapäistä varhaiskasvatusta enintään viisi päivää kalenterikuukaudessa ilman että se vaikuttaa kotihoidontukeen. Hoitopaikaksi osoitetaan kulloinkin vapaana oleva kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.
Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksuna peritään 15 e/pvä hoitopäivän pituudesta riippumatta.

Hoitosuhteen alkaminen tai päättyminen
Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, alennetaan hoitomaksua siten, että se vastaa hoidossaolopäivien lukumäärää. Hoitopäivien jakajana on 21.
Myös mahdollisia hyvityksiä laskettaessa jakajana käytetään 21.

Varhaiskasvatusmaksu peritään aina täysimääräisenä lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

 • kun lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta enemmän kuin puolet kuukauden toimintapäivistä, peritään puolet maksusta
 • kun lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan
 • kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kuukauden jonkin muun syyn kuin sairauden vuoksi, peritään puolet maksusta
 • maksua ei peritä niiltä päiviltä joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9 lu-vun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. Isyysrahajaksosta on ilmoitettava varhaiskas-vatuspaikkaan kaksi viikkoa ennen sen alkamista.

Muissa tapauksissa määritelty kuukausimaksu laskutetaan täysimääräisenä vaikka lapsi olisi vain yhden päivän läsnä kalenterikuukauden aikana.

Poissaolon hyvitys hoitopaikasta johtuvassa poissaolossa
Kun vanhemmat itse järjestävät lapsensa varahoidon perhepäivähoitajan vuosiloman, sairasloman tms. aikana, tai hoitopaikan ollessa suljettuna, hyvitetään ko. aika varhaiskasvatusmaksusta.

Kesäajan 1.6.-31.8. hoitomaksu
Kesäaikana 1.6.-31.8. hyvitetään koko kalenterikuukauden kestävät poissaolot, mikäli kesäajan poissaolo on ilmoitettu kesäajan hoidontarvekyselyn yhteydessä 30.4. mennessä.
Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsi on aloittanut/ollut varhaiskasvatuksessa edellisen vuoden elokuusta alkaen.

Jos lapsi ei käytä hänelle kesäajalle ennalta varattua varhaiskasvatuspaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta, perumatta jätetystä paikasta peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu voidaan periä myös maksutto-man heinäkuun osalta, mikäli varattua hoitopaikkaa ei ole ennakkoon peruttu. Perumattomasta varhaiskasvatuspaikasta peritään maksu myös perheeltä, jolle varhaiskasvatus on tulojen perusteella maksuton. Tällöin maksu on 13,50 e/kk.

Syys-, joulu- ja hiihtoloma
Varhaiskasvatusmaksua voidaan hyvittää myös koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloman ajalta, mikäli perhe on ilmoittanut ko.viikkojen hoidontarpeesta varhaiskasvatustoimistolle viimeistään neljä viikkoa ennen syys-, joulu- tai hiihtoloman ajankohtaa.

Maksualennus
Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatusmaksusta elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella. Alennuksen perusteena on sosiaalityöntekijän tai muun asiantuntijan lausunto ja sen myöntää varhaiskasvatusjohtaja.

Maksuton varhaiskasvatus myönnetään kehitysvammaiselle lapselle, jos varhaiskasvatus on kirjattu erityishuoltosuunnitelmaan kuntouttavaksi toiminnaksi.

Tulot
Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausiansio.
Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Tuloina huomioidaan mm.

 • veronalainen palkkatulo, sekä pää- että sivutoimesta, myös ulkomailla ansaittu
 • lomaraha
 • luontaisedut (ruoka, auto, puhelinetu ym.)
 • ylityölisät, vuorolisät
 • veronalaiset pääomatulot, korkotulot, optio- ja osinkotulot, vuokratulot (vastikkeella vähennettynä)
 • itsenäisestä ammatin- tai liikkeenharjoittamisesta saatu tulo
 • huoltajien ja hoidossa olevan lapsen eläkkeet, elinkorot
 • elatusavut, elatustuet (vain hoidossa olevan lapsen osalta)
 • sairauspäivä-, äitiys- ja vanhempainraha, isyysraha
 • työmarkkinatuki, peruspäiväraha, ansiosidonnainen päiväraha
 • osa-aikalisä, vuorotteluvapaakorvaus, osittainen hoitoraha, joustava hoitoraha
 • vakuutusyhtiöiden maksamat muut kuin sairaus- ja tutkimuskorvaukset
 • omaishoidontuki
 • verosta vapaat tulot, ansiotuloa korvaavat päivärahat ja muut tulot
 • yrittäjäraha, starttiraha ja muut vastaavat tuet, apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty opintojen johdosta
 • laskennallinen metsätulo
 • maahanmuuttajien erityistuki
 • kotoutumistuki

Tuloina EI oteta huomioon

 • lapsilisää
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta
 • kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
 • asumistukea
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta
 • rintamalisää
 • opintorahaa
 • aikuiskoulutustukea
 • opintotuen asumislisää
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta
 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta
 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
 • perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki.

Maksun tarkistaminen
Varhaiskasvatusmaksut tarkistetaan vähintään kerran vuodessa, jolloin huoltajien tulee toimittaa ajankohtaiset tulotiedot maksun määrittämistä varten.

Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan myös, mikäli

 • perheen tulot muuttuvat (+/-10%)
 • perheen koko muuttuu
 • palvelun tarve muuttuu

Mikäli varhaiskasvatusmaksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, varhaiskasvatusmaksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Tulotiedot tulee toimittaa varhaiskasvatustoimistolle kuukauden sisällä hoidon alkamisesta.
Tulotietojen muuttuessa varhaiskasvatuksen maksua tarkistetaan tulojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

Mikäli huoltajat eivät ilmoita tulojaan, peritään varhaiskasvatuksesta enimmäismaksu. Myös tällöin maksun tarkistus tehdään tulojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksesta
Varhaiskasvatuspalvelun irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen hoitosuhteen päättymistä.
Mikäli hoitosuhdetta ei ole irtisanottu, peritään myös poissaolokuukausilta varhaiskasvatusmaksu-na puolet määrätystä maksusta niin kauan, että hoitosuhde joko irtisanotaan tai lapsi palaa uudelleen varhaiskasvatukseen.

Alle kuukauden katkosta varhaiskasvatuksessa ei katsota irtisanoutumiseksi, mikäli lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen tiedetään jatkuvan.

Mikäli myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei käytetä eikä varhaiskasvatuksen päättymisestä ole otettu yhteyttä tai paikkaa ei ole irtisanottu, lapsen varhaiskasvatus päätetään kuukauden kuluttua viimeisestä toteutuneesta hoitopäivästä.

Laskutus ja perintä
Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa.
Varhaiskasvatuksen maksut ovat suoraan ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoisia.

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista saa
varhaiskasvatustoimistolta, puh.050-3864650