LASTEN VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2020

Sivistysjohtaja 18.5.2020 §33

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään lasten varhaiskasvatuksesta perittävien maksujen määräytymisestä sekä varhaiskasvatusmaksun määräämisen perusteena olevista tuloista. Laissa on säädökset myös käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävästä maksusta, maksun määräämisestä sekä maksun perimisestä poissaolon ajalta.

Maksun viivästymisestä johtuvasta viivästyskorosta säädetään korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa.

 

Maksu määrätään toimintavuodeksi kerrallaan kuukausimaksuna ja se on voimassa toistaiseksi. Maksua tarkistetaan toimintavuoden aikana jos maksuperusteet muuttuvat.

Maksua alentavana tekijänä otetaan huomioon perusopetuslain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus. 

Kuukausimaksu peritään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8. -31.7.) aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu. Edellytyksenä on, että kunnallinen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään toimintavuoden elokuussa.

 

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, yhteenlaskettujen bruttotulojen ja palveluntarpeen mukaan seuraavasti:

Perheen koko

Tuloraja €/kk

Maksu-prosentti

Alimman maksun bruttotuloraja €/kk

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

2136

10,7

2390

4830

3

2756

10,7

3010

5450

4

3129

10,7

3385

5820

5

3502

10,7

3755

6200

6

3874

10,7

4130

6570

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräytymisen perusteena olevaa tulorajaa 144 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Varhaiskasvatusmaksun laskukaava

(perheen yhteenlasketut bruttotulot/kk – perheen koon mukainen tuloraja) x maksuprosentti

 

Korkein perittävä maksu on nuorimmasta lapsesta 288 €/kk.

Jos tulojen mukaan määräytyvä maksu lasta kohden on vähemmän kuin 27 €/kk, maksua ei peritä.

 

Sisarusalennus

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi. Perheen toisesta lapsesta perittävä maksu on 50 prosenttia nuorimman lapsen kokoaikaisesta maksusta. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Kun lapsi täyttää 18 vuotta, tarkistetaan päivähoitomaksu seuraavan kuukauden alusta lukien.

 

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. 

Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, määrätään maksu erikseen molemmissa kunnissa. 

 

Palvelun tarve

Lapselle määritellään ensin joko korkein tai perheen tuloihin ja kokoon perustuva kuukausimaksu. Tämän jälkeen lapsen lopullinen varhaiskasvatusmaksu määräytyy alla olevan taulukon mukaisesti:

 

Varatut keskimääräiset tunnit kuukaudessa

Maksu % kokoaikaisesta maksusta

enintään 65 tuntia

50 %

66 – 85

60 %

86 – 107

70 %

108 – 130

80 %

131 – 150

90 %

151 -

100 %

 

Varhaiskasvatukseen varatusta tuntien määrästä vanhemmat tai muut huoltajat ilmoittavat kirjallisesti vähintään kolmen kuukauden ajaksi. Perustellusta syystä, kuten opiskelun, työllistymisen tai varhaiskasvatusoikeuden muuttuessa, varhaiskasvatusmaksua voidaan tarkistaa muulloinkin.

 

Kuukauden tuntimäärää laskettaessa käytetään seuraavaa laskukaavaa

 • Hoidontarve säännöllistä -> yhden viikon hoidontarve x 52 vkoa : 12 kk
 • Hoidontarve epäsäännöllistä -> lasketaan keskimääräinen hoidontarve/vko  3 tai 6 viikon ajalta x 52 vkoa :12 kk

 

Mikäli varattu tuntimäärä ylittyy kahden peräkkäisen kuukauden ajalla, lapsen tuntiperusteista varhaiskasvatusmaksua voidaan tarkistaa yksipuolisesti kunnan toimesta, ja huoltajat siirtyvät maksamaan käytettyjen tuntien mukaista korkeampaa hoitomaksua. Maksumuutos on voimassa vähintään 3 kuukautta.  Jos huoltajat haluavat kolmen kuukauden jälkeen palata alempaan maksuluokkaan, tulee heidän tehdä uusi ilmoitus hoidontarpeesta.

Muutoksia tuntimääriin ei tehdä kesken kalenterikuukauden.

 

Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan lapsen kuukausimaksu

Esiopetusta täydentävästä varhaiskasvatuksesta maksu peritään samojen prosenttien mukaan. Esioppilaan varhaiskasvatusmaksu voi kuitenkin olla enintään 80% kokoaikaisesta maksusta.

 

Koululaiset

Varhaiskasvatuspalvelua käyttävän koululaisen varhaiskasvatusmaksu määräytyy varattujen tuntien perusteella.

 

Esioppilaan ja koululaisen osalta tilapäinen kokoaikainen hoito syys- ja hiihtolomien tai joululoman aikana ei aiheuta muutosta varhaiskasvatusmaksuun.

Kesäajan maksu määräytyy normaalin varhaiskasvatusmaksun mukaan.

Mikäli esioppilas tai koululainen tarvitsee tilapäistä varhaiskasvatuspaikkaa koulujen loma-aikoina, eikä hänellä muuten ole varhaiskasvatukseen tarvetta, peritään maksu tilapäisen varhaiskasvatusmaksun mukaan.

 

Vuorohoito

Vuorohoidossa olevan lapsen varhaiskasvatusmaksu määräytyy ylläolevien hoitoaikarajojen ja maksuprosenttien mukaan. Vuorohoidossa olevan lapsen hoidontarvetta arvioitaessa tarve lasketaan kolmen tai kuuden viikon keskimääräisen hoidontarpeen perusteella. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, se arvioidaan, ja tarvittaessa tarkistetaan vastaamaan perheen tarvetta.

 

Tilapäinen varhaiskasvatus / asioimishoito

Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan satunnaista varhaiskasvatusta, joka ei jatku kuukausittain, eikä lapsella ole sijoituspäätöstä varhaiskasvatukseen.

Perhe voi käyttää tilapäistä varhaiskasvatusta enintään viisi päivää kalenterikuukaudessa ilman että se vaikuttaa kotihoidontukeen. Hoitopaikaksi osoitetaan kulloinkin vapaana oleva kunnallinen varhaiskasvatuspaikka.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksuna peritään 15 e/pvä hoitopäivän pituudesta riippumatta.

 

Hoitosuhteen alkaminen tai päättyminen

Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kuukauden, alennetaan hoitomaksua siten, että se vastaa hoidossaolopäivien lukumäärää. Hoitopäivien jakajana on 21.

Myös mahdollisia hyvityksiä laskettaessa jakajana käytetään 21.


Varhaiskasvatusmaksu peritään aina täysimääräisenä lukuun ottamatta seuraavia tapauksia:

 • kun lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta enemmän kuin puolet kuukauden toimintapäivistä, peritään puolet maksusta
 • kun lapsi on oman sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan
 • kun lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta koko kuukauden jonkin muun syyn kuin sairauden vuoksi, peritään puolet maksusta
 • maksua ei peritä niiltä päiviltä joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan. Isyysrahajaksosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan kaksi viikkoa ennen sen alkamista. 

Muissa tapauksissa määritelty kuukausimaksu laskutetaan täysimääräisenä vaikka lapsi olisi vain yhden päivän läsnä kalenterikuukauden aikana.

 

Poissaolon hyvitys hoitopaikasta johtuvassa poissaolossa

Kun vanhemmat itse järjestävät lapsensa varahoidon perhepäivähoitajan vuosiloman, sairasloman tms. aikana, tai hoitopaikan ollessa suljettuna, hyvitetään ko. aika varhaiskasvatusmaksusta.

 

Kesäajan 1.6.-31.8. hoitomaksu

Kesäaikana 1.6.-31.8. hyvitetään koko kalenterikuukauden kestävät poissaolot, mikäli kesäajan poissaolo on ilmoitettu kesäajan hoidontarvekyselyn yhteydessä 30.4. mennessä.

Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsi on aloittanut/ollut varhaiskasvatuksessa edellisen vuoden elokuusta alkaen.

 

Jos lapsi ei käytä hänelle kesäajalle ennalta varattua varhaiskasvatuspaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta, perumatta jätetystä paikasta peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu voidaan periä myös maksuttoman heinäkuun osalta, mikäli varattua hoitopaikkaa ei ole ennakkoon peruttu. Perumattomasta varhaiskasvatuspaikasta peritään maksu myös perheeltä, jolle varhaiskasvatus on tulojen perusteella maksuton. Tällöin maksu on 13,50 e/kk.

 

Syys-, joulu- ja hiihtoloma

Varhaiskasvatusmaksua voidaan hyvittää myös koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloman ajalta, mikäli perhe on ilmoittanut ko.viikkojen hoidontarpeesta varhaiskasvatustoimistolle viimeistään neljä viikkoa ennen syys-, joulu- tai hiihtoloman ajankohtaa.

 

Maksualennus

Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapautus varhaiskasvatusmaksusta elatusvelvollisuuden, toimeentuloedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella. Alennuksen perusteena on sosiaalityöntekijän tai muun asiantuntijan lausunto ja sen myöntää varhaiskasvatusjohtaja.

Maksuton varhaiskasvatus myönnetään kehitysvammaiselle lapselle, jos varhaiskasvatus on kirjattu erityishuoltosuunnitelmaan kuntouttavaksi toiminnaksi.

 

Tulot

Tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausiansio.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

 

Tuloina huomioidaan mm.

 • veronalainen palkkatulo, sekä pää- että sivutoimesta, myös ulkomailla ansaittu
 • lomaraha
 • luontaisedut (ruoka, auto, puhelinetu ym.)
 • ylityölisät, vuorolisät
 • veronalaiset pääomatulot, korkotulot, optio- ja osinkotulot, vuokratulot (vastikkeella vähennettynä)
 • itsenäisestä ammatin- tai liikkeenharjoittamisesta saatu tulo
 • huoltajien ja hoidossa olevan lapsen eläkkeet, elinkorot
 • elatusavut, elatustuet (vain hoidossa olevan lapsen osalta)
 • sairauspäivä-, äitiys- ja vanhempainraha, isyysraha
 • työmarkkinatuki, peruspäiväraha, ansiosidonnainen päiväraha
 • osa-aikalisä, vuorotteluvapaakorvaus, osittainen hoitoraha, joustava hoitoraha
 • vakuutusyhtiöiden maksamat muut kuin sairaus- ja tutkimuskorvaukset
 • omaishoidontuki
 • verosta vapaat tulot, ansiotuloa korvaavat päivärahat ja muut tulot
 • yrittäjäraha, starttiraha ja muut vastaavat tuet, apurahat ja stipendit, joita ei ole myönnetty opintojen johdosta
 • laskennallinen metsätulo
 • maahanmuuttajien erityistuki
 • kotoutumistuki

 

Tuloina EI oteta huomioon

 • lapsilisää
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta
 • kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
 • asumistukea
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta
 • rintamalisää
 • opintorahaa
 • aikuiskoulutustukea
 • opintotuen asumislisää
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 • Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta
 • julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta
 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
 • perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea

 

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki.

 

Maksun tarkistaminen

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat on sidottu yleiseen ansiotasoindeksiin ja ne tarkistetaan joka toinen vuosi elokuussa.

 

Varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan myös, mikäli

 • perheen tulot muuttuvat (+/-10%)
 • perheen koko muuttuu
 • palvelun tarve muuttuu
 • voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat

 

Mikäli varhaiskasvatusmaksun määrittämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, varhaiskasvatusmaksu voidaan oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

 

Tulotiedot tulee toimittaa varhaiskasvatustoimistolle kuukauden sisällä hoidon alkamisesta.

Tulotietojen muuttuessa varhaiskasvatuksen maksua tarkistetaan tulojen toimittamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

 

Elleivät huoltajat ilmoita tulojaan, peritään varhaiskasvatuksesta enimmäismaksu. Myös tällöin maksun tarkistus tehdään tulojen toimittamista seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

 

Irtisanoutuminen varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuspalvelun irtisanominen on tehtävä kirjallisesti ennen hoitosuhteen päättymistä.

Mikäli hoitosuhdetta ei ole irtisanottu, peritään myös poissaolokuukausilta varhaiskasvatusmaksuna puolet määrätystä maksusta niin kauan, että hoitosuhde joko irtisanotaan tai lapsi palaa uudelleen varhaiskasvatukseen.

 

Alle kuukauden katkosta varhaiskasvatuksessa ei katsota irtisanoutumiseksi, mikäli lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen tiedetään jatkuvan.

 

Mikäli myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa ei käytetä eikä varhaiskasvatuksen päättymisestä ole otettu yhteyttä tai paikkaa ei ole irtisanottu, lapsen varhaiskasvatus päätetään kuukauden kuluttua viimeisestä toteutuneesta hoitopäivästä.

 

Laskutus ja perintä

Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan jälkikäteen kerran kuukaudessa.

Varhaiskasvatuksen maksut ovat suoraan ilman oikeuden päätöstä ulosottokelpoisia.

 

 

Lisätietoja varhaiskasvatusmaksuista saa

varhaiskasvatustoimistolta, puh.050-3864650