08.05.2024

EUROPARLAMENTTIVAALIT

toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024 klo 9-20.

 

Äänestysalueet ja -paikat

 

Keskustaajaman äänestysalue, vaalipäivän äänestyspaikka on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin on esteetön käynti.

 

Ennakkoäänestys

 

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 29.5.-4.6.2024. Teuvalla ennak­koäänestyspaikkana on Teuvan kunnan toimitilat TEAKissa (Rasintie 1 A). Tiloihin pääsee pyörätuolilla.

 

Ennakkoäänestysajat:

                                                  -  keskiviikko - perjantai 29.-31.5.2024 klo 10 – 17

                                                   - lauantai – sunnuntai 1.-2.6.2024 klo 10 – 14

                                                   - maanantai – tiistai 3.-4.6.2024 klo 10 – 20

 

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä olla mukana, mutta se ei ole välttämätön.

 

Kotiäänestys

 

Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänes­tys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vai­keuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan kotikunnassaan. Myös omaishoitaja saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, jos omaishoitaja on tehnyt omaishoitosopimuksen, asuu samassa taloudessa ja on äänioikeutettu samassa kunnassa kuin hoidettavansa.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen tapahtuu joko kirjallisesti tai puheli­mitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16 keskusvaalilautakun­nalle asiointipisteeseen, puh. 040 770 3000, os. Rasintie 1 A, PL 25, 64701 TEUVA. Ilmoituk­sen voi äänestäjän puolesta tehdä myös äänestäjän valitsema henkilö.

 

Laitosäänestys

 

Laitosäänestyksessä saavat äänestää laitoksessa hoidettavana olevat henkilöt. Henkilökunta tai vierailemassa olevat henkilöt eivät voi äänestää laitoksessa.

 

Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat laitokset:

                                                       - Henriikkakoti, Tuokkolantie 4

                                                      -  Päivänsiipi, Tuokkolantie 4

                                                      -  Palvelukoti Niittyleinikki, Pitkätie 29

                                                       - Tamminiityn hoivakoti, Tammitie 2

                                                      -  Palvelukoti Tuokko, Tuokkolantie 14

 

Äänestyksestä huolehtii vaalitoimikunta, joka sopii laitoksen henkilökunnan kanssa, minä päivänä laitosäänestys toimitetaan. Vaalipäivistä ja –ajoista tiedottamisesta laitoksessa huolehtii vaalitoimikunta.

 

Teuva 2.5.2024 Keskusvaalilautakunta

 

Kotiäänestyslomake

 

08.05.2024

Lautamäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Teuvan kunta ilmoittaa MRL:n 63§:n mukaisesti Lautamäen tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta (MRA 30§). 

Teuvan kunnanhallitus päätti 25.3.2024 hyväksyä kaavan vireille tulon ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 

Hankkeesta vastaava Lautamäen Tuulivoima Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Teuvan ja Karijoen kuntien alueelle. Lautamäen tuulivoima-alue sijaitsee yhdystien 6650 (Tiukka-Myrkky-Perälä) itäpuolisella alueella, noin 5,5 km Teuvan keskustaajamasta lounaaseen ja noin 5,7 km Karijoen Keskikylästä pohjoiseen. Tuulivoima-alueen pinta-ala on noin 5 600 hehtaaria ja suunnittelualueen rajaus tarkentuu suunnittelutyön edetessä. 

Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa enimmillään 36 tuulivoimalan ja niihin liittyvien huoltoteiden, maakaapeleiden ja sähköaseman rakentaminen laatimalla MRL 77 a §:n mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jota voidaan käyttää suoraan tuulivoimalan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan samanaikaisesti omina menettelyinään. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus toimii YVA-menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään yleisesti nähtävillä 8.5. – 7.6.2024 Teuvan kunnan ilmoitustaululla (Rasintie 1A, 64700 Teuva) ja kunnan verkkosivuilla www.teuva.fi/viralliset-kuulutukset.

Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus jättää kirjallinen mielipide osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällön riittävyydestä ja kaavoituksen tavoitteista 7.6.2024 klo 15:00 mennessä osoitteeseen: Teuvan kunta, Rasintie 1A, PL 25, 64700 Teuva, email: kunta@teuva.fi.

Kaavoituksen ja ympäristövaikutusten (YVA) yhteinen kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään Teuvan lukion auditoriossa 20.5. klo 17:30 – 20:00. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 17:30 ja esitykset alkavat klo 18:00. Tilaisuutta voi seurata myös verkkoyhteyden kautta. Osallistumislinkki julkaistaan kunnan verkkosivuilla www.teuva.fi sekä osoitteessa www.ymparisto.fi.

Lisätietoja antavat:
Teuvan rakennustarkastaja Vesa Osmo, p. 050 028 6115, vesa.osmo@teuva.fi,
hankkeesta vastaava Lautamäen Tuulivoima Oy, Hans Vadbäck, p. 050 587 9856, hans.vadback@fortum.fi sekä
kaavakonsultti Hannes Honkanen, p. 040 707 0385, hannes.honkanen@bm-ark.fi

 

7.5.2024

Kunnanhallitus

 

Lautamäen tuulivoimaosayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.3.2024

 

 

 

 

07.05.2024

Kuulutus jätetaksan muuttamiseksi

Suupohjan jätelautakunta; Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Närpiön ja Teuvan yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut jätetaksan muuttamista. Jätetaksan tekstiosaan ja hinnastoon on tehty muutoksia kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alkaessa pakkausjätteiden ja biojätteiden osalta. Jätetaksan on määrä astua voimaan 1.7.2024.

Jätetaksa asetetaan julkisesti nähtäville. Taksasta varataan hallintolain 41 §:n mukaisesti mahdollisuus antaa mielipiteitä ja lausuntoja. Jätetaksa ja tiedot vaikuttamismahdollisuuden varaamisesta pidetään nähtävillä 6.5-4.6.2024 jäsenkunnissa sekä Suupohjan jätelautakunnan internetsivulla www.teuva.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/jatehuolto.

Kaikille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin taksa saattaa vaikuttaa varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisina 4.6.2024 mennessä osoitteeseen jatelautakunta@teuva.fi tai Suupohjan jätelautakunta, PL 25, 64701 TEUVA.

Lisätietoja antaa jäteasiamies Anna-Kaisa Riskula, anna-kaisa.riskula@teuva.fi, p. 040 641 8125.

Teuvalla 6.5.2024                                                                                                  

Suupohjan jätelautakunta

 

Jätetaksa 1.7.2024

Jätetaksan liitteet

 

15.03.2024

Ehdotus tulvariskialueista kuultavana

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että tulvariskienhallinnasta annetun lain (620/2010) mukainen ehdotus tulvariskialueista on kuultavana. Ehdotuksen lisäksi kuultavana on samanaikaisesti suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista kuvaava asiakirja "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmisteluunosallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunni-telmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Kuulutus on nähtävillä15.3.–17.6.2024Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivullawww.ely-
keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa.

Ilmoitus kuulutuksesta

20.12.2023

Rakennuskielto Siltanevan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 11.12.2023 § 280 päättänyt asettaa Siltanevan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavan laatimisen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Hirvelänpään ja Lepänloukon välissä, Hangasnevan länsipuolella ulottuen siitä pohjoiseen Kurikan rajalle. Kartta on nähtävillä alla olevassa linkissä. Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

 

21.12.2023

 

Kunnanhallitus

 

Kartta, rakennuskielto, Siltanevan alue

Kunnanhallituksen pöytäkirjanote 11.12.2023 § 280

 

 

 

 

15.12.2023

Ilmoitus kuulutuksesta, ELY-keskus

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueelle (Kannus, Lestijärvi ja Toholampi) ja Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle (Alajärvi, Lestijärvi, Perho ja Soini).

 

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etelä-pohjanmaa.

 

Ilmoitus kuulutuksesta

 

 

 

 

 

 

20.11.2023

Rakennuskielto Lautamäen alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 13.11.2023 § 260 päättänyt asettaa Lautamäen tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Alue on Teuvan ja Karijoen kuntarajalla; tarkempi kartta on nähtävillä alla olevassa linkissä. Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

Teuva 20.11.2023                                                    

Kunnanhallitus

 

Karttaliitteet

 

10.03.2023

Ukrainalainen, näin voit hakea kotikuntaa

Tilapäinen suojelu ja kotikunta

Voit hakea kotikuntaa Digi- ja väestötietovirastosta (DVV), kun olet asunut Suomessa vuoden ja olet saanut tilapäistä suojelua. Joissain tapauksissa voit hakea kotikuntaa myös aiemmin. 

Voit hakea kotikuntaa verkossa vuoden asumisen perusteella aikaisintaan 1.3.2023. 

Kun saat kotikunnan, sinulla on oikeus laajempiin palveluihin kuin vastaanottokeskuksessa. 

Jos et hae kotikuntaa, jäät vastaanottokeskuksen asiakkaaksi ja saat edelleen tarvitsemasi palvelut vastaanottokeskuksesta. Voit kysyä neuvoa omasta vastaanottokeskuksestasi.

Lue lisää esitteestä Kotikunta Suomesta.pdf. Viranomaiset ovat koonneet esitteeseen tietoa kotikunnan hakemisesta ja siitä, miten kotikunnan saaminen vaikuttaa elämääsi Suomessa.

Esite on julkaistu Migrin sivulla: Tilapäinen suojelu ja kotikunta | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

 

Ukraina: Tilapäinen suojelu Ukrainasta paenneille | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Подання заявки на постійну прописку в муніципалітеті проживання (kotikunta) (migri.fi)

 

Ruotsi: Tillfälligt skydd och hemkommun | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Hemkommun i Finland (migri.fi)

 

Englanti: Temporary protection and municipality of residence | Maahanmuuttovirasto (migri.fi)

Municipality of residence in Finland (migri.fi)

 

21.04.2022

Rakennuskielto Paukkakorven alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 11.4.2022 § 85 päättänyt asettaa Paukkakorven kahden tuulivoimalan suunnittelualueen rakennuskieltoon kaavoituksen ajaksi. Ko. suunnittelualue on Horonkylän ja Kurikan rajalla (kartta kunnan verkkosivuilla).  Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella. 

21.4.2022    

Kunnanhallitus

Kartta, kaavoitettava alue

 

18.01.2022

Rakennuskielto Paulakankaan alueelle

Teuvan kunnanhallitus on 29.11.2021 § 273 päättänyt asettaa Paulakankaan tuulivoimapuiston suunnittelualueen rakennuskieltoon kolmen vuoden määräajaksi. Ko. suunnittelualue on Varisnevan, Närpiön rajan, Horontien ja Horonkylän rajoittamalla alueella (kartta kunnan verkkosivuilla). Rakennuskielto tulee voimaan tällä kuulutuksella.

19.1.2022 

Kunnanhallitus

07.09.2021

Kunnalliset ilmoitukset ja toimielinten kokoukset

TEUVAN KUNTA

KUNNALLISET ILMOITUKSET

Julkaistaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Erityislain niin vaatiessa ilmoitus julkaistaan myös fyysisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Teakin pääoven vieressä.

TOIMIELINTEN KOKOUKSET

  • Kunnanvaltuuston kokouksista ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja paikallislehti Tejukassa. Kokouskutsu julkaistaan verkkosivuilla neljä päivää ennen kokousta
  • Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti maanantaisin klo 18.
  • Viranomaislautakunta kokoontuu tarvittaessa
  • Hyvinvointivaliokunta, elinvoimavaliokunta, jätelautakunta ja muut toimielimet kokoontuvat päättäminään ajankohtina

PÖYTÄKIRJAT NÄHTÄVÄNÄ

  • Kunnanvaltuusto: yleisestä nähtävänä pidosta ilmoitetaan valtuuston kokouskutsun yhteydessä
  • Kunnanhallitus: viimeistään kokousta seuraavana kuudentena työpäivänä kunnan verkkosivuilla
  • Viranomaislautakunnan ja jätelautakunnan pöytäkirjat, valiokuntien muistiot sekä viranhaltijoiden päätökset (joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta) julkaistaan verkkosivuilla mahdollisimman pian allekirjoittamisen/tarkastamisen jälkeen

ESITYSLISTAT julkaistaan tietoverkossa kokousta edeltävänä päivänä.

 

16.8.2021                            Kunnanhallitus