Muutoksenhaku kunnan päätöksiin

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen.


Kuntalain mukainen muutoksenhaku

Oikaisuvaatimus

  • Tehdään kirjallisesti kunnanhallituksen, lautakunnan ja viranhaltijan päätöksestä ja osoitetaan päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranomaisen päätöksestä ylemmälle toimielimelle.
  • Valitusoikeus on asianosaisella tai kunnan jäsenellä.
  • Muutoksenhakuaika on 14 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta.

Kunnallisvalitus

  • Tehdään kirjallisesti oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä tai kunnanvaltuuston tekemästä päätöksestä ja osoitetaan hallinto-oikeudelle.
  • Valitusoikeus on pääasiallisesti oikaisuvaatimuksen tehneellä asianosaisella tai kunnan jäsenellä.
  • Muutoksenhakuaika on 30 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta.

Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen. Postitse lähetettäessä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemän päivän ja sähköpostitse lähetettäessä kolmen päivän kuluttua lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.


Erityislain mukainen muutoksenhaku

Hallintovalitus

Kunnan viranomaiset tekevät päätöksiä erityislainsäädännön nojalla mm. perusturvassa, sivistystoimessa ja ympäristötoimessa. Koska erityislainsäädännössä olevat muutoksenhakua koskevat säännökset syrjäyttävät ristiriitatilanteissa kuntalain, tulee muutoksenhakijan selvittää erityislain oikaisuvaatimusta tai vastaavaa menettelyä koskevat säännökset, myös muutoksenhakukiellot.

  • Tehdään kirjallisesti ja osoitetaan hallinto-oikeudelle, jollei erityislainsäädännössä ole säädetty muusta valitusviranomaisesta.
  • Valitusoikeus on asianosaisella.
  • Muutoksenhakuaika on pääsääntöisesti 30 päivää päätöksen tiedoksi saamisesta.