Ajankohtaista

    

12.4.2019

Kesäajan 1.6. – 31.8.2019 poissaolojen ilmoittaminen

 

Kesäajan 1.6. - 31.8. poissaolot tulee ilmoittaa eAsiointiin viimeistään 30.4.2019.

Poissaoloa ilmoitettaessa käytetään koodia ” Ennalta ilmoitettu poissaolo”

 

Viikoilla 27 – 30 varhaiskasvatuksen päivystävänä yksikkönä toimii Äystön päiväkoti, ja ko.ajankohdan varahoidot keskitetään ensisijaisesti Äystölle.

 

Muut yksiköt ovat suljettuina seuraavasti

Perälän ryhmis on suljettuna vkot 26 – 30

Eskaritalo on suljettuna vkot 26 - eskarin alkuun saakka

Sipilän päiväkoti on suljettuna vkot 27 - 30

Vararyhmis on suljettuna vkot 27 - 30

Vuororyhmis on suljettuna vkot 27 – 30

 

Kesäaika ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kesäaikana 1.6.-31.8. hyvitetään koko kalenterikuukauden kestävät poissaolot, mikäli kesäajan poissaolo on ilmoitettu eAsiointiin kesäajan hoidontarvekyselyn yhteydessä 30.4. mennessä.

Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsi on aloittanut/ollut varhaiskasvatuksessa edellisen vuoden elokuusta alkaen.

Jos lapsi ei käytä hänelle kesäajalle ennalta varattua hoitopaikkaa, eikä varattua paikkaa peruta, perumatta jätetystä paikasta peritään puolet kuukausimaksusta. Maksu voidaan periä myös maksuttoman heinäkuun osalta, mikäli varattua hoitopaikkaa ei ole ennakkoon peruttu. Perumattomasta varhaiskasvatuspaikasta peritään maksu myös perheeltä, jolle varhaiskasvatus on tulojen perusteella maksuton. Tällöin maksu on 13,50 e/kk.

Kesäajalle varattu hoitopaikka tulee peruuttaa viimeistään 31.5. ilmoittamalla siitä sähköpostitse lapsen varhaiskasvatuspaikan esimiehelle.

Mikäli lapsella on kesäaikana vähäisempi hoidontarve, voi lapsen hoitoaikavarausta muuttaa. Muuttunut hoidontarve ilmoitetaan lomakkeella ”Ilmoitus hoidontarpeesta”.

Maksuhyvitykset koskevat vain ilmoituksia, jotka on tehty eAsiointiin viimeistään 30.4.

Tehdyt ilmoitukset tulostetaan varhaiskasvatustoimistolla ilmoitusajan päätyttyä.

 

Syksyn esioppilaat (2013 syntyneet)
Mikäli tulevalla esioppilaalla on jo hoitosuhde kuntaan, ei tähän tule katkosta, vaan sijoituspaikka vaihtuu eskaritalolle 8.8.19 lukien ja palvelun tarve muutetaan esiopetuksen alkaessa esioppilaan päivähoidon tarpeen mukaiseksi. Maksussa huomioidaan esiopetuksen ilmainen osuus.

Muistattehan myös irtisanoa lapsen hoitopaikan, mikäli esioppilaalla ei ole tarvetta esiopetusta täydentävälle varhaiskasvatukselle enää 8.8.19 lukien. 

HUOM! Lapsella on esiopetuksen lisäksi oikeus varhaiskasvatukseen vain, jos molemmat huoltajat työskentelevät kokopäiväisesti tai opiskelevat päätoimisesti. Oikeuden esiopetukseen liittyvään varhaiskasvatukseen voi tämän lisäksi saada, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia.

 

Syksyn ekaluokkalaiset (2012 syntyneet)
Maksutonta esiopetusta ei tarjota kesäaikana. Päivähoidossa olevien esioppilaiden varhaiskasvatusmaksua tarkistetaan vastaamaan  kesäajan palveluntarvetta 1.6.19 lukien.

Kouluun menevän lapsen oikeus varhaiskasvatukseen päättyy koulujen alkaessa. Mikäli palveluntarve päättyy jo aikaisemmin, muistakaa irtisanoa päivähoitosuhde.

 

Lisätietoja

Varhaiskasvatusjohtaja puh. 050 3864 650

Päiväkodinjohtaja, puh. 046 8555 024

Ryhmäperhepäivähoidonohjaaja, puh. 046 8555 031

****************************************************************************************************************************************************************

28.1.2019

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan tallennetaan varhaiskasvatuksessa olevien lasten tietoja 6.2.2019 lukien 

 

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

 

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

  • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot 
  • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
  • hakemuksen toimittamispäivämäärä
  • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
  • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

 

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

  • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot

 

Teuvan kunta siirtää varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä (Pro Consona Varhaiskasvatus) tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla 6.2.2019 lähtien.

 

Rekisteröidyn oikeuksista Vardaan liittyen kerrotaan Teuvan kunnan verkkosivuilla osoitteessa  https://teuva.fi/hallinto/asiointi-ja-neuvonta/tietosuoja .

 

Henkilöstöstä ja huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien. Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamisesta opetushallitus ja Teuvan kunta tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

 

Lisätiedot:

 

**************************************************************************************************************************************************************
30.5.2018
VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkistukset ja uudet asiakasmaksut tulevat
voimaan 1.8.2018 alkaen.

Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset.

 

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä korkein kuukausimaksu on
1.8.2018 alkaen 289 euroa (aikaisemmin 290 euroa).

Alin perittävä asiakasmaksu on 27 euroa.

 

Tulorajat muuttuvat alla olevan taulukon mukaisiksi:
 

Perheen koko

Tuloraja €/kk

Maksu-prosentti

Alimman maksun bruttotuloraja €/kk

Korkeimman maksun bruttotuloraja €/kk

2

2102

10,7

2355

4803

3

2713

10,7

2963

5414

4

3080

10,7

3332

5781

5

3447

10,7

3699

6148

6

3813

10,7

4065

6514

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaikkien asiakasperheiden tulee toimittaa uudet tulotiedot 15.6.2018 mennessä.


Tulonselvityskaavakkeen voi täyttää ja lähettää sähköisesti tästä,

tai lomakkeen voi tulostaa ja toimittaa postitse osoitteella:

Teuvan kunta/ Varhaiskasvatus, PL 25, 64701 TEUVA.

 

Korkeimman maksun hyväksyvien ei tarvitse toimittaa tulotietoja, mutta tulonselvityskaavake on silti täytettävä ja toimitettava varhaiskasvatustoimistolle.

Mikäli tulotietoja ei ole toimitettu ilmoitettuun päivämäärään (15.6.) mennessä, tehdään asiakasmaksupäätös korkeimman maksun (289 e/kk) mukaan.

Mikäli lapsen hoidontarve muuttuu 1.8.2018 aikaisempaan verrattuna, muistattehan tehdä siitä ilmoituksen lomakkeella ”Ilmoitus hoidontarpeesta”.

 

Lisätietoja asiakasmaksuista

varhaiskasvatusjohtaja 050 3864650 tai spostitse: leena.kittila (at) teuva.fi

ryhmäperhepäivähoidon ohjaaja 046 8555 031 tai spostitse: heidi.viitanen (at) teuva.fi

päiväkodinjohtaja 046 8555 024 tai spostitse: kristina.grabbil (at) teuva.fi

 

Tarkempi ohje varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Teuvalla 1.8.2018 lukien tästä