Sydösterbottens avfallsnämnd

Suupohjan jätelautakunta

Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka (för Jurvas del), Närpes och Östermark

Nämnden underlyder Östermark kommun.
 Adress: Östermark kommun/Avfallsnämnden, Rasintie 1 A, PB 25, 64701 ÖSTERMARK, jatelautakunta(at)teuva.fi

Tf. avfallsombud:
 Anne Bergqvist
 Sydösterbottens avfallsnämnd

Postadress: Östermark kommun, PB 25, 64701 Östermark

Besöksadress: Rasintie 1 A (TEAK), 64700 Östermark
 t. 040 641 8125
 e-post anne.bergqvist(at)teuva.fi

Gemensam avfallsnämnd för 8 kommuner inom Oy Botniarosk Ab:s verksamhetsområde som har hand om myndighetsuppgifter i anslutning till avfallshanteringen inom ägarkommunernas område. Till avfallsnämndens verksamhetsområde hör Storå, Bötom, Kaskö, Kauhajoki, Kristinestad, Kurikka (för Jurvas del), Närpes och Östermark kommuner. Värdkommun är Östermark. Inom sitt verksamhetsområde ansvarar avfallsnämnden för och beslutar om ärenden som enligt avfallslagen ålagts kommunen.

Kommunfullmäktige i alla ägarkommuner utser en medlem och en personlig ersättare till avfallsnämnden. Den medlem som kommunfullmäktige i Östermark utser fungerar som nämndens ordförande. Kommunfullmäktige i Östermark utser turvis en medlem från de övriga ägarkommunerna till viceordförande.

Avfallsnämndens sammansättning 2017 - 2021 

Medlem Ersättare Kommun 
Panttila Eliisa, ordf. Laitamäki Tapani Östermark
Pitkäranta Jukka, v ordf. Hautala Toni Storå 
Korkeamäki Arto Malm Jari Bötom 
Salo Jukka Roos Marja-Leena Kaskö 
Kilpiö Tero Haanpää Paula Kauhajoki 
Ingves Mats Segervall Mila Kristinestad 
Liukku Esko Rätti Mauri Kurikka (Jurva) 
Esch Michaela Svedjebäck Karl-Gustav   Närpes


Avfallsnämnden har inom sitt verksamhetsområde hand om myndighetsuppgifter i anslutning till ordnande, planering och uppföljning av avfallshanteringen som enligt avfallslagen ålagts kommunen. Sådana uppgifter är bl.a. beslut om insamlingsplatser, anslutning till ordnad avfallstransport, avfallshanteringsbestämmelser samt avvikelser från dem, godkännande av avfallsavgiftstaxa och fastställande av avfallsavgift och anmärkningar mot avfallsavgiften.

I övrigt följer avfallsnämnden kommunallagen och förvaltningsstadgan för Östermark kommun.

Den praktiska avfallshanteringen inom avfallsnämndens verksamhetsområde förverkligas av Oy Botniarosk Ab, adr. Rådhusgatan 1, 64100 KRISTINESTAD, tel. 010 19 3400 , info (at) botniarosk.fi

BESTÄMMELSER OCH TAXOR:
Allmänna avfallshanteringsbestämmelser 2014  
Avfallstaxa 2018
Bilagor till taxan 2018

Dataskyddsbeskrivning

LÄNKAR:
Föredragningslistor och protokoll
Oy Botniarosk Ab

BLANKETT
Ansökan om förlängning av tömningsintervall för avfallskärl
Anmälan om användning av gemensamt avfallskärl 

Tabellbotten för att lämna transportuppgifterna för slamtransport (för transportföretagarna)

Transportörer av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar