KATSELMUKSET

Rakentamisen aikaisia katselmuksia suoritetaan kaikissa rakennus- tai toimenpideluvan saaneissa kohteissa. Rakennusluvassa määrätään tarvittavat katselmukset ja tarkastukset.

Katselmuksessa on oltava läsnä vastaava työnjohtaja sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän toivotaan olevan mukana.

Käytettävissä on oltava katselmusvaiheeseen liittyvät viranomaisen käsittelemät suunnitelmat ja ajan tasalla oleva tarkastusasiakirja.

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset hyvissä ajoin, jotta katselmus voidaan suorittaa asianmukaisessa työvaiheessa.

 

Aloituskokous

Tilaisuudessa tulee olla läsnä tarkastajan lisäksi rakentaja, vastaavatyönjohtaja, pääsuunnittelija ja mahdollinen urakoitsija.

Aloituskokouksessa käydään läpi rakennuslupa ja sen ehdot. Sovitaan laadunvarmistamiseen liittyvät sopimukset, tehtävien ja vastuiden jakaminen sekä rakennuksen korkeusaseman varmentaminen ja työmaan ulkopuolisille aiheuttamaan haittaan liittyvät asiat.

Sijaintikatselmus

Pidetään, kun rakennuksen perustyö tai sitä vastaava rakennusvaihe on valmistunut. Katselmuksessa varmistetaan rakennuksen sijainti ja korkeusasema.

Rakennuksen sijoitus

Tilataan rakennusluvan myöntämisen jälkeen, kun se on saanut lainvoiman.

Pohjakatselmus

Suoritetaan kun kaivuutyöt on suoritettu. Pohjakatselmusta suoritettaessa tulee rakennuspaikalla olla hyväksytyt perustuspiirustukset. Lisäksi kohteen pohjatutkimus ja perustamistapalausunto on oltava käytössä katselmuksella.

Perustuskatselmus

Perustustarkastus tehdään, kun laudoitukset on purettu ja tarvittavat kosteuseristykset tehty.

Rakennekatselmus

Tilataan rakennuksen kantavien rakenteiden valmistuttua. Rakenteita ei saa peittää ennen katselmuksen suorittamista. Työmaalla on oltava hyväksytyt rakennepiirustukset.

Katselmoitavia kohteita ovat:

 • kantavat rakenteet sekä niihin liittyvät veden, kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät asiat.

Hormikatselmus

Hormikatselmuksen tekee rakennustarkastaja tai paloviranomainen. Katselmus suoritetaan tulisijojen sekä savu- ja ilmahormien muuraamisen jälkeen. Hormistoa ei saa rapata tai peittää ennen tarkastuksen suorittamista.

Katselmuksessa tarkastetaan myös kulku katolle, katolla sijaitseville savupiipuille sekä nuohouksen suorittamisen helppous ja turvallisuus.

Käyttöönottokatselmus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen käyttöönottotarkastusta.

Valmiina tulee olla mm.:

 • jäteastia ja jätehuoltosopimus
 • postilaatikko
 • talonumero asennettuna
 • sisäänkäynnit vaarattomia (tai oven kahva pois)
 • IVmittausraportti ja tarkastusasiakirja
 • KVVtarkastusasiakirja sekä vesijohtojen painekoe
 • Varmennettu energiatodistus (ilmatiiveysmittaus)
 • vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja
 • hormissa CEmerkintä ja takan edessä pelti tms.
 • turvakaukalot umpisokkelin alle, kun vedenvuotomahdollisuus
 • palotikkaat ja kattoturvatuotteet asennettu
 • käyttö ja huolto-ohjeen laadinta aloitettu

KVV-laitteiden tarkastus

KVV-työnjohtaja tilaa vesi- ja viemärijohtojen tarkastukset. Mitään putkia eikä laitteita ei saa peittää ennen tarkastusta. Vv-johtojen lopputarkastuksesta annetaan todiste, joka käyttöönottotarkastuksen yhteydessä esitetään rakennustarkastajalle. Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuksen tekee sähköurakoitsija. Hän laatii myös haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirjan sekä lopulliset piirustukset.

Loppukatselmus

Suoritetaan, kun rakennus on valmis ja/tai kun työt tontilla tai rakennuspaikalla ovat valmiit. Loppukatselmuksen toimittamista on haettava rakennusluvan voimassaoloaikana.