Esiselvityshanke - ikäihmisten aktivointi- ja palvelumallin pilotointi Teuvalla (hankenumero: 97744)

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa millaista toimintaa ja aktivointia keskustaajaman ulkopuolella, Teuvan kylissä asuvat ikäihmiset haluavat. Tämän lisäksi agendalla on selvittää eri vapaaehtoisjärjestöjen sitoutuneisuus ja resurssit osallistua liikkuvan aktivointi- ja palvelumallin toteutukseen sekä mahdollinen tuen tarve ja osaamisen lisääminen. Lisäksi yhteistyö Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ja muiden toimijoiden kanssa selvitetään. Esiselvityksessä paneudutaan sekä liikkuvaan toimintamalliin että kiinteiden toimipisteiden mahdollisuuksiin.

Selvityksen lisäksi hankkeessa järjestetään tutustumiskäynti Mallu-auton toiminta-alueella Etelä-Karjalassa. Mallu-auto on liikkuva sairaanhoitajan vastaanotto. Mallu-autossa saa myös suun terveydenhuollon ennaltaehkäiseviä palveluja ja laboratoriopalveluja.

Tiedonkeruu toteutetaan yksilö- ja ryhmähaastatteluiden, verkkokyselyn ja kyselylomakkeiden avulla. Tiedon keräämiseen hyödynnetään erilaisia tapoja, jotta mahdollisimman moni kohde- ja sidosryhmän edustaja tavoitettaisiin ja he kokisivat vastaamisen mielekkääksi ja hyödyttäväksi.

Esiselvityshankkeen aikana tullaan järjestämään avoin infotilaisuus Teakin tiloissa sidosryhmien edustajille, itse kohderyhmälle ja muille asiasta kiinnostuneille. Infotilaisuudessa kerrotaan hankkeen taustasta, itse hankkeesta, esitetään toimintamalleja muualla Suomessa toteutetuista liikkuvista ikäihmisten palveluista sekä varataan aikaa vapaalle sanalle ja kyselylomakkeiden täyttämiselle.

 

Esiselvityshanke on päättynyt 31.12.2019. 

Loppuraportti

 

Esiselvityksen toteutus ja lisätiedot:
Marjo Kiuru-Sundberg
044-7922022
marjo.kiuru@gmail.com